פרק כג
[א] לא תשא שמע שוא אל־תשת ידך עם־רשע להית עד חמס:
[ב] לא־תהיה אחרי־רבים לרעת ולא־תענה על־רב לנטת אחרי רבים להטת:
[ג] ודל לא תהדר בריבו: ס
[ד] כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו: ס
[ה] כי־תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו: ס
[חמישי] [ו] לא תטה משפט אבינך בריבו:
[ז] מדבר־שקר תרחק ונקי וצדיק אל־תהרג כי לא־אצדיק רשע:
[ח] ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים:
[ט] וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את־נפש הגר כי־גרים הייתם בארץ מצרים:
[י] ושש שנים תזרע את־ארצך ואספת את־תבואתה:
[יא] והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן־תעשה לכרמך לזיתך:
[יב] ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן־אמתך והגר:
[יג] ובכל אשר־אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על־פיך:
[יד] שלש רגלים תחג לי בשנה:
[טו] את־חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי־בו יצאת ממצרים ולא־יראו פני ריקם:
[טז] וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את־מעשיך מן־השדה:
[יז] שלש פעמים בשנה יראה כל־זכורך אל־פני האדן ׀ יהוה:
[יח] לא־תזבח על־חמץ דם־זבחי ולא־ילין חלב־חגי עד־בקר:
[יט] ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא־תבשל גדי בחלב אמו: פ
[ששי] [כ] הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל־המקום אשר הכנתי:
[כא] השמר מפניו ושמע בקלו אל־תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו:
[כב] כי אם־שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את־איביך וצרתי את־צרריך:
[כג] כי־ילך מלאכי לפניך והביאך אל־האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו:
[כד] לא־תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם:
[כה] ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את־לחמך ואת־מימיך והסרתי מחלה מקרבך: ס
[שביעי] [כו] לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את־מספר ימיך אמלא:
[כז] את־אימתי אשלח לפניך והמתי את־כל־העם אשר תבא בהם ונתתי את־כל־איביך אליך ערף:
[כח] ושלחתי את־הצרעה לפניך וגרשה את־החוי את־הכנעני ואת־החתי מלפניך:
[כט] לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן־תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה:
[ל] מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את־הארץ:
[לא] ושתי את־גבלך מים־סוף ועד־ים פלשתים וממדבר עד־הנהר כי׀ אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך:
[לב] לא־תכרת להם ולאלהיהם ברית:
[לג] לא ישבו בארצך פן־יחטיאו אתך לי כי תעבד את־אלהיהם כי־יהיה לך למוקש: פ