פרק כד
[א] ואל־משה אמר עלה אל־יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק:
[ב] ונגש משה לבדו אל־יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו:
[ג] ויבא משה ויספר לעם את כל־דברי יהוה ואת כל־המשפטים ויען כל־העם קול אחד ויאמרו כל־הדברים אשר־דבר יהוה נעשה:
[ד] ויכתב משה את כל־דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל:
[ה] וישלח את־נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים:
[ו] ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על־המזבח:
[ז] ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר־דבר יהוה נעשה ונשמע:
[ח] ויקח משה את־הדם ויזרק על־העם ויאמר הנה דם־הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל־הדברים האלה:
[ט] ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל:
[י] ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר:
[יא] ואל־אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את־האלהים ויאכלו וישתו: ס
[יב] ויאמר יהוה אל־משה עלה אלי ההרה והיה־שם ואתנה לך את־לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם:
[יג] ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל־הר האלהים:
[יד] ואל־הזקנים אמר שבו־לנו בזה עד אשר־נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי־בעל דברים יגש אלהם:
[מפטיר] [טו] ויעל משה אל־ההר ויכס הענן את־ההר:
[טז] וישכן כבוד־יהוה על־הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל־משה ביום השביעי מתוך הענן:
[יז] ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל:
[יח] ויבא משה בתוך הענן ויעל אל־ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה: פ