פרק כו
[שלישי] [א] ואת־המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם:
[ב] ארך׀ היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל־היריעת:
[ג] חמש היריעת תהיין חברת אשה אל־אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל־אחתה:
[ד] ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית:
[ה] חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל־אחתה:
[ו] ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את־היריעת אשה אל־אחתה בקרסים והיה המשכן אחד:
[ז] ועשית יריעת עזים לאהל על־המשכן עשתי־עשרה יריעת תעשה אתם:
[ח] ארך׀ היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת:
[ט] וחברת את־חמש היריעת לבד ואת־שש היריעת לבד וכפלת את־היריעה הששית אל־מול פני האהל:
[י] ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית:
[יא] ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את־הקרסים בללאת וחברת את־האהל והיה אחד:
[יב] וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן:
[יג] והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על־צדי המשכן מזה ומזה לכסתו:
[יד] ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה: פ
[רביעי] [טו] ועשית את־הקרשים למשכן עצי שטים עמדים:
[טז] עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד:
[יז] שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל־אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן:
[יח] ועשית את־הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה:
[יט] וארבעים אדני־כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו:
[כ] ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש:
[כא] וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:
[כב] ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים:
[כג] ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים:
[כד] ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על־ראשו אל־הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו:
[כה] והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:
[כו] ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע־המשכן האחד:
[כז] וחמשה בריחם לקרשי צלע־המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה:
[כח] והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן־הקצה אל־הקצה:
[כט] ואת־הקרשים תצפה זהב ואת־טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את־הבריחם זהב:
[ל] והקמת את־המשכן כמשפטו אשר הראית בהר: ס
[חמישי] [לא] ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים:
[לב] ונתתה אתה על־ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על־ארבעה אדני־כסף:
[לג] ונתתה את־הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים:
[לד] ונתת את־הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים:
[לה] ושמת את־השלחן מחוץ לפרכת ואת־המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על־צלע צפון:
[לו] ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם:
[לז] ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת: ס