פרק לא
[א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] ראה קראתי בשם בצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה:
[ג] ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל־מלאכה:
[ד] לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת:
[ה] ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל־מלאכה:
[ו] ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן־אחיסמך למטה־דן ובלב כל־חכם־לב נתתי חכמה ועשו את כל־אשר צויתך:
[ז] את׀ אהל מועד ואת־הארן לעדת ואת־הכפרת אשר עליו ואת כל־כלי האהל:
[ח] ואת־השלחן ואת־כליו ואת־המנרה הטהרה ואת־כל־כליה ואת מזבח הקטרת:
[ט] ואת־מזבח העלה ואת־כל־כליו ואת־הכיור ואת־כנו:
[י] ואת בגדי השרד ואת־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן:
[יא] ואת שמן המשחה ואת־קטרת הסמים לקדש ככל אשר־צויתך יעשו: פ
[יב] ויאמר יהוה אל־משה לאמר:
[יג] ואתה דבר אל־בני ישראל לאמר אך את־שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם:
[יד] ושמרתם את־השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל־העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה:
[טו] ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל־העשה מלאכה ביום השבת מות יומת:
[טז] ושמרו בני־ישראל את־השבת לעשות את־השבת לדרתם ברית עולם:
[יז] ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי־ששת ימים עשה יהוה את־השמים ואת־הארץ וביום השביעי שבת וינפש: ס
[שני] [יח] ויתן אל־משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים: