פרק לה
{פרשת ויקהל} [א] ויקהל משה את־כל־עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר־צוה יהוה לעשת אתם:
[ב] ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל־העשה בו מלאכה יומת:
[ג] לא־תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת: פ
[ד] ויאמר משה אל־כל־עדת בני־ישראל לאמר זה הדבר אשר־צוה יהוה לאמר:
[ה] קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת:
[ו] ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים:
[ז] וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים:
[ח] ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים:
[ט] ואבני־שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן:
[י] וכל־חכם־לב בכם יבאו ויעשו את כל־אשר צוה יהוה:
[יא] את־המשכן את־אהלו ואת־מכסהו את־קרסיו ואת־קרשיו את־בריחו את־עמדיו ואת־אדניו:
[יב] את־הארן ואת־בדיו את־הכפרת ואת פרכת המסך:
[יג] את־השלחן ואת־בדיו ואת־כל־כליו ואת לחם הפנים:
[יד] ואת־מנרת המאור ואת־כליה ואת־נרתיה ואת שמן המאור:
[טו] ואת־מזבח הקטרת ואת־בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת־מסך הפתח לפתח המשכן:
[טז] את׀ מזבח העלה ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו:
[יז] את קלעי החצר את־עמדיו ואת־אדניה ואת מסך שער החצר:
[יח] את־יתדת המשכן ואת־יתדת החצר ואת־מיתריהם:
[יט] את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן:
[כ] ויצאו כל־עדת בני־ישראל מלפני משה:
[שני] [כא] ויבאו כל־איש אשר־נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את־תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל־עבדתו ולבגדי הקדש:
[כב] ויבאו האנשים על־הנשים כל׀ נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל־כלי זהב וכל־איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה:
[כג] וכל־איש אשר־נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו:
[כד] כל־מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל־מלאכת העבדה הביאו:
[כה] וכל־אשה חכמת־לב בידיה טוו ויביאו מטוה את־התכלת ואת־הארגמן את־תולעת השני ואת־השש:
[כו] וכל־הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את־העזים:
[כז] והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן:
[כח] ואת־הבשם ואת־השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים:
[כט] כל־איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל־המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד־משה הביאו בני־ישראל נדבה ליהוה: פ
[שלישי] [ל] ויאמר משה אל־בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה:
[לא] וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל־מלאכה:
[לב] ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת:
[לג] ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל־מלאכת מחשבת:
[לד] ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן־אחיסמך למטה־דן:
[לה] מלא אתם חכמת־לב לעשות כל־מלאכת חרש ׀ וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל־מלאכה וחשבי מחשבת: