פרק לו
[א] ועשה בצלאל ואהליאב וכל׀ איש חכם־לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את־כל־מלאכת עבדת הקדש לכל אשר־צוה יהוה:
[ב] ויקרא משה אל־בצלאל ואל־אהליאב ואל כל־איש חכם־לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל־המלאכה לעשת אתה:
[ג] ויקחו מלפני משה את כל־התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר:
[ד] ויבאו כל־החכמים העשים את כל־מלאכת הקדש איש־איש ממלאכתו אשר־המה עשים:
[ה] ויאמרו אל־משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר־צוה יהוה לעשת אתה:
[ו] ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל־יעשו־עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא:
[ז] והמלאכה היתה דים לכל־המלאכה לעשות אתה והותר: ס
[רביעי] [ח] ויעשו כל־חכם־לב בעשי המלאכה את־המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם:
[ט] ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל־היריעת:
[י] ויחבר את־חמש היריעת אחת אל־אחת וחמש יריעת חבר אחת אל־אחת:
[יא] ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית:
[יב] חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל־אחת:
[יג] ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את־היריעת אחת אל־אחת בקרסים ויהי המשכן אחד: פ
[יד] ויעש יריעת עזים לאהל על־המשכן עשתי־עשרה יריעת עשה אתם:
[טו] ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת:
[טז] ויחבר את־חמש היריעת לבד ואת־שש היריעת לבד:
[יז] ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על־שפת היריעה החברת השנית:
[יח] ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את־האהל להית אחד:
[יט] ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה: ס
[חמישי] [כ] ויעש את־הקרשים למשכן עצי שטים עמדים:
[כא] עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד:
[כב] שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל־אחת כן עשה לכל קרשי המשכן:
[כג] ויעש את־הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה:
[כד] וארבעים אדני־כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת־הקרש האחד לשתי ידתיו:
[כה] ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים:
[כו] וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד:
[כז] ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים:
[כח] ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים:
[כט] והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל־ראשו אל־הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת:
[ל] והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד:
[לא] ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע־המשכן האחת:
[לב] וחמשה בריחם לקרשי צלע־המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה:
[לג] ויעש את־הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן־הקצה אל־הקצה:
[לד] ואת־הקרשים צפה זהב ואת־טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את־הבריחם זהב:
[לה] ויעש את־הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים:
[לו] ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני־כסף:
[לז] ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם:
[לח] ואת־עמודיו חמשה ואת־וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת: פ