פרק לח
[שביעי] [א] ויעש את־מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש־אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו:
[ב] ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת:
[ג] ויעש את־כל־כלי המזבח את־הסירת ואת־היעים ואת־המזרקת את־המזלגת ואת־המחתת כל־כליו עשה נחשת:
[ד] ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד־חציו:
[ה] ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים:
[ו] ויעש את־הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת:
[ז] ויבא את־הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו: ס
[ח] ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד: ס
[ט] ויעש את־החצר לפאת׀ נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה:
[י] עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף:
[יא] ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף:
[יב] ולפאת־ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף:
[יג] ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה:
[יד] קלעים חמש־עשרה אמה אל־הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה:
[טו] ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה:
[טז] כל־קלעי החצר סביב שש משזר:
[יז] והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר:
[מפטיר] [יח] ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר:
[יט] ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף:
[כ] וכל־היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת: ס
{פרשת פקודי} [כא] אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על־פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן־אהרן הכהן:
[כב] ובצלאל בן־אורי בן־חור למטה יהודה עשה את כל־אשר־צוה יהוה את־משה:
[כג] ואתו אהליאב בן־אחיסמך למטה־דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש: ס
[כד] כל־הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי׀ זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש:
[כה] וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש:
[כו] בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על־הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש־מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים:
[כז] ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן:
[כח] ואת־האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם:
[כט] ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע־מאות שקל:
[ל] ויעש בה את־אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת־מכבר הנחשת אשר־לו ואת כל־כלי המזבח:
[לא] ואת־אדני החצר סביב ואת־אדני שער החצר ואת כל־יתדת המשכן ואת־כל־יתדת החצר סביב: