פרק לט
[א] ומן־התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי־שרד לשרת בקדש ויעשו את־בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את־משה: פ
[שני] [ב] ויעש את־האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר:
[ג] וירקעו את־פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב:
[ד] כתפת עשו־לו חברת על־שני קצוותו קצותיו חבר:
[ה] וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את־משה:
[ו] ויעשו את־אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על־שמות בני ישראל:
[ז] וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את־משה: פ
[ח] ויעש את־החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר:
[ט] רבוע היה כפול עשו את־החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול:
[י] וימלאו־בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד:
[יא] והטור השני נפך ספיר ויהלם:
[יב] והטור השלישי לשם שבו ואחלמה:
[יג] והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם:
[יד] והאבנים על־שמת בני־ישראל הנה שתים עשרה על־שמתם פתוחי חתם איש על־שמו לשנים עשר שבט:
[טו] ויעשו על־החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור:
[טז] ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את־שתי הטבעת על־שני קצות החשן:
[יז] ויתנו שתי העבתת הזהב על־שתי הטבעת על־קצות החשן:
[יח] ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על־שתי המשבצת ויתנם על־כתפת האפד אל־מול פניו:
[יט] ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על־שני קצות החשן על־שפתו אשר אל־עבר האפד ביתה:
[כ] ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על־שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד:
[כא] וירכסו את־החשן מטבעתיו אל־טבעת האפד בפתיל תכלת להית על־חשב האפד ולא־יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את־משה: פ
[שלישי] [כב] ויעש את־מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת:
[כג] ופי־המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע:
[כד] ויעשו על־שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר:
[כה] ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את־הפעמנים בתוך הרמנים על־שולי המעיל סביב בתוך הרמנים:
[כו] פעמן ורמן פעמן ורמן על־שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[כז] ויעשו את־הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו:
[כח] ואת המצנפת שש ואת־פארי המגבעת שש ואת־מכנסי הבד שש משזר:
[כט] ואת־האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[ל] ויעשו את־ציץ נזר־הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה:
[לא] ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על־המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[לב] ותכל כל־עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את־משה כן עשו: פ
[רביעי] [לג] ויביאו את־המשכן אל־משה את־האהל ואת־כל־כליו קרסיו קרשיו בריחו בריחיו ועמדיו ואדניו:
[לד] ואת־מכסה עורת האילם המאדמים ואת־מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך:
[לה] את־ארון העדת ואת־בדיו ואת הכפרת:
[לו] את־השלחן את־כל־כליו ואת לחם הפנים:
[לז] את־המנרה הטהרה את־נרתיה נרת המערכה ואת־כל־כליה ואת שמן המאור:
[לח] ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל:
[לט] את׀ מזבח הנחשת ואת־מכבר הנחשת אשר־לו את־בדיו ואת־כל־כליו את־הכיר ואת־כנו:
[מ] את קלעי החצר את־עמדיה ואת־אדניה ואת־המסך לשער החצר את־מיתריו ויתדתיה ואת כל־כלי עבדת המשכן לאהל מועד:
[מא] את־בגדי השרד לשרת בקדש את־בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת־בגדי בניו לכהן:
[מב] ככל אשר־צוה יהוה את־משה כן עשו בני ישראל את כל־העבדה:
[מג] וירא משה את־כל־המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה: פ