פרק מ
[חמישי] [א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] ביום־החדש הראשון באחד לחדש תקים את־משכן אהל מועד:
[ג] ושמת שם את ארון העדות וסכת על־הארן את־הפרכת:
[ד] והבאת את־השלחן וערכת את־ערכו והבאת את־המנרה והעלית את־נרתיה:
[ה] ונתתה את־מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את־מסך הפתח למשכן:
[ו] ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל־מועד:
[ז] ונתת את־הכיר בין־אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים:
[ח] ושמת את־החצר סביב ונתת את־מסך שער החצר:
[ט] ולקחת את־שמן המשחה ומשחת את־המשכן ואת־כל־אשר־בו וקדשת אתו ואת־כל־כליו והיה קדש:
[י] ומשחת את־מזבח העלה ואת־כל־כליו וקדשת את־המזבח והיה המזבח קדש קדשים:
[יא] ומשחת את־הכיר ואת־כנו וקדשת אתו:
[יב] והקרבת את־אהרן ואת־בניו אל־פתח אהל מועד ורחצת אתם במים:
[יג] והלבשת את־אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי:
[יד] ואת־בניו תקריב והלבשת אתם כתנת:
[טו] ומשחת אתם כאשר משחת את־אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם:
[טז] ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה: ס
[ששי] [יז] ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן:
[יח] ויקם משה את־המשכן ויתן את־אדניו וישם את־קרשיו ויתן את־בריחיו ויקם את־עמודיו:
[יט] ויפרש את־האהל על־המשכן וישם את־מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[כ] ויקח ויתן את־העדת אל־הארן וישם את־הבדים על־הארן ויתן את־הכפרת על־הארן מלמעלה:
[כא] ויבא את־הארן אל־המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[כב] ויתן את־השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת:
[כג] ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[כד] וישם את־המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה:
[כה] ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[כו] וישם את־מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת:
[כז] ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[שביעי] [כח] וישם את־מסך הפתח למשכן:
[כט] ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל־מועד ויעל עליו את־העלה ואת־המנחה כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[ל] וישם את־הכיר בין־אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה:
[לא] ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את־ידיהם ואת־רגליהם:
[לב] בבאם אל־אהל מועד ובקרבתם אל־המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את־משה: ס
[לג] ויקם את־החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את־מסך שער החצר ויכל משה את־המלאכה: פ
[מפטיר] [לד] ויכס הענן את־אהל מועד וכבוד יהוה מלא את־המשכן:
[לה] ולא־יכל משה לבוא אל־אהל מועד כי־שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את־המשכן:
[לו] ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם:
[לז] ואם־לא יעלה הענן ולא יסעו עד־יום העלתו:
[לח] כי ענן יהוה על־המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל־בית־ישראל בכל־מסעיהם: