פרק ז
[א] ויאמר יהוה אל־משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך:
[ב] אתה תדבר את כל־אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל־פרעה ושלח את־בני־ישראל מארצו:
[ג] ואני אקשה את־לב פרעה והרביתי את־אתתי ואת־מופתי בארץ מצרים:
[ד] ולא־ישמע אלכם פרעה ונתתי את־ידי במצרים והוצאתי את־צבאתי את־עמי בני־ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים:
[ה] וידעו מצרים כי־אני יהוה בנטתי את־ידי על־מצרים והוצאתי את־בני־ישראל מתוכם:
[ו] ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו:
[ז] ומשה בן־שמנים שנה ואהרן בן־שלש ושמנים שנה בדברם אל־פרעה: פ
[רביעי] [ח] ויאמר יהוה אל־משה ואל־אהרן לאמר:
[ט] כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל־אהרן קח את־מטך והשלך לפני־פרעה יהי לתנין:
[י] ויבא משה ואהרן אל־פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את־מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין:
[יא] ויקרא גם־פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם־הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן:
[יב] וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה־אהרן את־מטתם:
[יג] ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה: ס
[יד] ויאמר יהוה אל־משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם:
[טו] לך אל־פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על־שפת היאר והמטה אשר־נהפך לנחש תקח בידך:
[טז] ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את־עמי ויעבדני במדבר והנה לא־שמעת עד־כה:
[יז] כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה׀ במטה אשר־בידי על־המים אשר ביאר ונהפכו לדם:
[יח] והדגה אשר־ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן־היאר: ס
[יט] ויאמר יהוה אל־משה אמר אל־אהרן קח מטך ונטה־ידך על־מימי מצרים על־נהרתם׀ על־יאריהם ועל־אגמיהם ועל כל־מקוה מימיהם ויהיו־דם והיה דם בכל־ארץ מצרים ובעצים ובאבנים:
[כ] ויעשו־כן משה ואהרן כאשר׀ צוה יהוה וירם במטה ויך את־המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל־המים אשר־ביאר לדם:
[כא] והדגה אשר־ביאר מתה ויבאש היאר ולא־יכלו מצרים לשתות מים מן־היאר ויהי הדם בכל־ארץ מצרים:
[כב] ויעשו־כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב־פרעה ולא־שמע אלהם כאשר דבר יהוה:
[כג] ויפן פרעה ויבא אל־ביתו ולא־שת לבו גם־לזאת:
[כד] ויחפרו כל־מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר:
[כה] וימלא שבעת ימים אחרי הכות־יהוה את־היאר: פ
[כו] ויאמר יהוה אל־משה בא אל־פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את־עמי ויעבדני:
[כז] ואם־מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את־כל־גבולך בצפרדעים:
[כח] ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל־מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך:
[כט] ובכה ובעמך ובכל־עבדיך יעלו הצפרדעים: