פרק ו
[א] שמעו־נא את אשר־יהוה אמר קום ריב את־ההרים ותשמענה הגבעות קולך:
[ב] שמעו הרים את־ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ כי ריב ליהוה עם־עמו ועם־ישראל יתוכח:
[ג] עמי מה־עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי:
[ד] כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את־משה אהרן ומרים:
[ה] עמי זכר־נא מה־יעץ בלק מלך מואב ומה־ענה אתו בלעם בן־בעור מן־השטים עד־הגלגל למען דעת צדקות יהוה:
[ו] במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה:
[ז] הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי־שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי:
[ח] הגיד לך אדם מה־טוב ומה־יהוה דורש ממך כי אם־עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם־אלהיך: ס
[ט] קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה:
[י] עוד האש בית רשע אצרות רשע ואיפת רזון זעומה:
[יא] האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה:
[יב] אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו־שקר ולשונם רמיה בפיהם:
[יג] וגם־אני החליתי הכותך השמם על־חטאתך:
[יד] אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן:
[טו] אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך־זית ולא־תסוך שמן ותירוש ולא תשתה־יין:
[טז] וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית־אחאב ותלכו במעצותם למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו: פ