פרק ג
[א] הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף:
[ב] קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה:
[ג] פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו וכשלו בגויתם:
[ד] מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה:
[ה] הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על־פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך:
[ו] והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי:
[ז] והיה כל־ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך:
[ח] התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר־חיל ים מים חומתה:
[ט] כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך:
[י] גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים:
[יא] גם־את תשכרי תהי נעלמה גם־את תבקשי מעוז מאויב:
[יב] כל־מבצריך תאנים עם־בכורים אם־ינועו ונפלו על־פי אוכל:
[יג] הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך:
[יד] מי מצור שאבי־לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן:
[טו] שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה:
[טז] הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף:
[יז] מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונדד ולא־נודע מקומו אים:
[יח] נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ:
[יט] אין־כהה לשברך נחלה מכתך כל׀ שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על־מי לא־עברה רעתך תמיד: