פרק יג
[א] ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחטאת ולנדה:
[ב] והיה ביום ההוא נאם׀ יהוה צבאות אכרית את־שמות העצבים מן־הארץ ולא יזכרו עוד וגם את־הנביאים ואת־רוח הטמאה אעביר מן־הארץ:
[ג] והיה כי־ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו:
[ד] והיה׀ ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש:
[ה] ואמר לא נביא אנכי איש־עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי:
[ו] ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי: פ
[ז] חרב עורי על־רעי ועל־גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את־הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על־הצערים:
[ח] והיה בכל־הארץ נאם־יהוה פי־שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה:
[ט] והבאתי את־השלשית באש וצרפתים כצרף את־הכסף ובחנתים כבחן את־הזהב הוא׀ יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי: פ