פרק ק
[א] מזמור לתודה ס הריעו ליהוה כל־הארץ:

[ב] עבדו את־יהוה בשמחה באו לפניו ברננה:
[ג] דעו כי־יהוה הוא אלהים הוא־עשנו ולא ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו:
[ד] באו שעריו׀ בתודה חצרתיו בתהלה הודו־לו ברכו שמו:
[ה] כי־טוב יהוה לעולם חסדו ועד־דר ודר אמונתו: פ