פרק קה
[א] הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו:
[ב] שירו־לו זמרו־לו שיחו בכל־נפלאותיו:
[ג] התהללו בשם קדשו ישמח לב׀ מבקשי יהוה:
[ד] דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד:
[ה] זכרו נפלאותיו אשר־עשה מפתיו ומשפטי־פיו:
[ו] זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו:
[ז] הוא יהוה אלהינו בכל־הארץ משפטיו:
[ח] זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור:
[ט] אשר כרת את־אברהם ושבועתו לישחק:
[י] ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם:
[יא] לאמר לך אתן את־ארץ־כנען חבל נחלתכם:
[יב] בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה:
[יג] ויתהלכו מגוי אל־גוי מממלכה אל־עם אחר:
[יד] לא־הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים:
[טו] אל־תגעו במשיחי ולנביאי אל־תרעו:
[טז] ויקרא רעב על־הארץ כל־מטה־לחם שבר:
[יז] שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף:
[יח] ענו בכבל רגליו רגלו ברזל באה נפשו:
[יט] עד־עת בא־דברו אמרת יהוה צרפתהו:
[כ] שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו:
[כא] שמו אדון לביתו ומשל בכל־קנינו:
[כב] לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם:
[כג] ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ־חם:
[כד] ויפר את־עמו מאד ויעצמהו מצריו:
[כה] הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו:
[כו] שלח משה עבדו אהרן אשר בחר־בו:
[כז] שמו־בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם:
[כח] שלח חשך ויחשך ולא־מרו את־דבריו דברו:
[כט] הפך את־מימיהם לדם וימת את־דגתם:
[ל] שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם:
[לא] אמר ויבא ערב כנים בכל־גבולם:
[לב] נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם:
[לג] ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם:
[לד] אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר:
[לה] ויאכל כל־עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם:
[לו] ויך כל־בכור בארצם ראשית לכל־אונם:
[לז] ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל:
[לח] שמח מצרים בצאתם כי־נפל פחדם עליהם:
[לט] פרש ענן למסך ואש להאיר לילה:
[מ] שאל ויבא שלו שליו ולחם שמים ישביעם:
[מא] פתח צור ויזובו מים הלכו בציות נהר:
[מב] כי־זכר את־דבר קדשו את־אברהם עבדו:
[מג] ויוצא עמו בששון ברנה את־בחיריו:
[מד] ויתן להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו:
[מה] בעבור׀ ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו־יה: פ