פרק קו
[א] הללו יה׀ פ
הודו ליהוה כי־טוב כי לעולם חסדו:

[ב] מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל־תהלתו:
[ג] אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל־עת:
[ד] זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך:
[ה] לראות׀ בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם־נחלתך:
[ו] חטאנו עם־אבותינו העוינו הרשענו:
[ז] אבותינו במצרים׀ לא־השכילו נפלאותיך לא זכרו את־רב חסדיך וימרו על־ים בים־סוף:
[ח] ויושיעם למען שמו להודיע את־גבורתו:
[ט] ויגער בים־סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר:
[י] ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב:
[יא] ויכסו־מים צריהם אחד מהם לא נותר:
[יב] ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו:
[יג] מהרו שכחו מעשיו לא־חכו לעצתו:
[יד] ויתאוו תאוה במדבר וינסו־אל בישימון:
[טו] ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם:
[טז] ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה:
[יז] תפתח־ארץ ותבלע דתן ותכס על־עדת אבירם:
[יח] ותבער־אש בעדתם להבה תלהט רשעים:
[יט] יעשו־עגל בחרב וישתחוו למסכה:
[כ] וימירו את־כבודם בתבנית שור אכל עשב:
[כא] שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים:
[כב] נפלאות בארץ חם נוראות על־ים־סוף:
[כג] ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית:
[כד] וימאסו בארץ חמדה לא־האמינו לדברו:
[כה] וירגנו באהליהם לא שמעו בקול יהוה:
[כו] וישא ידו להם להפיל אותם במדבר:
[כז] ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות:
[כח] ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים:
[כט] ויכעיסו במעלליהם ותפרץ־בם מגפה:
[ל] ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה:
[לא] ותחשב לו לצדקה לדר ודר עד־עולם:
[לב] ויקציפו על־מי מריבה וירע למשה בעבורם:
[לג] כי־המרו את־רוחו ויבטא בשפתיו:
[לד] לא־השמידו את־העמים אשר אמר יהוה להם:
[לה] ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם:
[לו] ויעבדו את־עצביהם ויהיו להם למוקש:
[לז] ויזבחו את־בניהם ואת־בנותיהם לשדים:
[לח] וישפכו דם נקי דם־בניהם ובנותיהם אשר זבחו לעצבי כנען ותחנף הארץ בדמים:
[לט] ויטמאו במעשיהם ויזנו במעלליהם:
[מ] ויחר־אף יהוה בעמו ויתעב את־נחלתו:
[מא] ויתנם ביד־גוים וימשלו בהם שנאיהם:
[מב] וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם:
[מג] פעמים רבות יצילם והמה ימרו בעצתם וימכו בעונם:
[מד] וירא בצר להם בשמעו את־רנתם:
[מה] ויזכר להם בריתו וינחם כרב חסדו חסדיו:
[מו] ויתן אותם לרחמים לפני כל־שוביהם:
[מז] הושיענו׀ יהוה אלהינו וקבצנו מן־הגוים להדות לשם קדשך להשתבח בתהלתך:
[מח] ברוך יהוה אלהי ישראל מן־העולם׀ ועד העולם ואמר כל־העם אמן הללו־יה: פ