פרק קטז
[א] אהבתי כי־ישמע ׀ יהוה את־קולי תחנוני:
[ב] כי־הטה אזנו לי ובימי אקרא:
[ג] אפפוני׀ חבלי־מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא:
[ד] ובשם־יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי:
[ה] חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם:
[ו] שמר פתאים יהוה דלתי ולי יהושיע:
[ז] שובי נפשי למנוחיכי כי־יהוה גמל עליכי:
[ח] כי חלצת נפשי ממות את־עיני מן־דמעה את־רגלי מדחי:
[ט] אתהלך לפני יהוה בארצות החיים:
[י] האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד:
[יא] אני אמרתי בחפזי כל־האדם כזב:
[יב] מה־אשיב ליהוה כל־תגמולוהי עלי:
[יג] כוס־ישועות אשא ובשם יהוה אקרא:
[יד] נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו:
[טו] יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו:
[טז] אנה יהוה כי־אני עבדך אני־עבדך בן־אמתך פתחת למוסרי:
[יז] לך־אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא:
[יח] נדרי ליהוה אשלם נגדה־נא לכל־עמו:
[יט] בחצרות׀ בית יהוה בתוככי ירושלם הללו־יה: פ