פרק קיט
[א] אשרי תמימי־דרך ההלכים בתורת יהוה:
[ב] אשרי נצרי עדתיו בכל־לב ידרשוהו:
[ג] אף לא־פעלו עולה בדרכיו הלכו:
[ד] אתה צויתה פקדיך לשמר מאד:
[ה] אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך:
[ו] אז לא־אבוש בהביטי אל־כל־מצותיך:
[ז] אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך:
[ח] את־חקיך אשמר אל־תעזבני עד־מאד: פ
[ט] במה יזכה־נער את־ארחו לשמר כדברך:
[י] בכל־לבי דרשתיך אל־תשגני ממצותיך:
[יא] בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא־לך:
[יב] ברוך אתה יהוה למדני חקיך:
[יג] בשפתי ספרתי כל משפטי־פיך:
[יד] בדרך עדותיך ששתי כעל כל־הון:
[טו] בפקודיך אשיחה ואביטה ארחתיך:
[טז] בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך: פ
[יז] גמל על־עבדך אחיה ואשמרה דברך:
[יח] גל־עיני ואביטה נפלאות מתורתך:
[יט] גר אנכי בארץ אל־תסתר ממני מצותיך:
[כ] גרסה נפשי לתאבה אל־משפטיך בכל־עת:
[כא] גערת זדים ארורים השגים ממצותיך:
[כב] גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי:
[כג] גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך:
[כד] גם־עדתיך שעשעי אנשי עצתי: פ
[כה] דבקה לעפר נפשי חיני כדברך:
[כו] דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך:
[כז] דרך־פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך:
[כח] דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך:
[כט] דרך־שקר הסר ממני ותורתך חנני:
[ל] דרך־אמונה בחרתי משפטיך שויתי:
[לא] דבקתי בעדותיך יהוה אל־תבישני:
[לב] דרך־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי: פ
[לג] הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב:
[לד] הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל־לב:
[לה] הדריכני בנתיב מצותיך כי־בו חפצתי:
[לו] הט־לבי אל־עדותיך ואל אל־בצע:
[לז] העבר עיני מראות שוא בדרכך חיני:
[לח] הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך:
[לט] העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך טובים:
[מ] הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני: פ
[מא] ויבאני חסדך יהוה תשועתך כאמרתך:
[מב] ואענה חרפי דבר כי־בטחתי בדברך:
[מג] ואל־תצל מפי דבר־אמת עד־מאד כי למשפטך יחלתי:
[מד] ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד:
[מה] ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי:
[מו] ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבוש:
[מז] ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי:
[מח] ואשא־כפי אל־מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך: פ
[מט] זכר־דבר לעבדך על אשר יחלתני:
[נ] זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני:
[נא] זדים הליצני עד־מאד מתורתך לא נטיתי:
[נב] זכרתי משפטיך מעולם ׀ יהוה ואתנחם:
[נג] זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך:
[נד] זמרות היו־לי חקיך בבית מגורי:
[נה] זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך:
[נו] זאת היתה־לי כי פקדיך נצרתי: פ
[נז] חלקי יהוה אמרתי לשמר דבריך:
[נח] חליתי פניך בכל־לב חנני כאמרתך:
[נט] חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל־עדתיך:
[ס] חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך:
[סא] חבלי רשעים עודני תורתך לא שכחתי:
[סב] חצות־לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך:
[סג] חבר אני לכל־אשר יראוך ולשמרי פקודיך:
[סד] חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני: פ
[סה] טוב עשית עם־עבדך יהוה כדברך:
[סו] טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי:
[סז] טרם אענה אני שגג ועתה אמרתך שמרתי:
[סח] טוב־אתה ומטיב למדני חקיך:
[סט] טפלו עלי שקר זדים אני בכל־לב׀ אצר פקודיך:
[ע] טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי:
[עא] טוב־לי כי־עניתי למען אלמד חקיך:
[עב] טוב־לי תורת־פיך מאלפי זהב וכסף: פ
[עג] ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך:
[עד] יראיך יראוני וישמחו כי לדברך יחלתי:
[עה] ידעתי יהוה כי־צדק משפטיך ואמונה עניתני:
[עו] יהי־נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך:
[עז] יבאוני רחמיך ואחיה כי־תורתך שעשעי:
[עח] יבשו זדים כי־שקר עותוני אני אשיח בפקודיך:
[עט] ישובו לי יראיך וידעו וידעי עדתיך:
[פ] יהי־לבי תמים בחקיך למען לא אבוש: פ
[פא] כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי:
[פב] כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני:
[פג] כי־הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שכחתי:
[פד] כמה ימי־עבדך מתי תעשה ברדפי משפט:
[פה] כרו־לי זדים שיחות אשר לא כתורתך:
[פו] כל־מצותיך אמונה שקר רדפוני עזרני:
[פז] כמעט כלוני בארץ ואני לא־עזבתי פקדיך:
[פח] כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך: פ
[פט] לעולם יהוה דברך נצב בשמים:
[צ] לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד:
[צא] למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך:
[צב] לולי תורתך שעשעי אז אבדתי בעניי:
[צג] לעולם לא־אשכח פקודיך כי בם חייתני:
[צד] לך־אני הושיעני כי פקודיך דרשתי:
[צה] לי קוו רשעים לאבדני עדתיך אתבונן:
[צו] לכל־תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד: פ
[צז] מה־אהבתי תורתך כל־היום היא שיחתי:
[צח] מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא־לי:
[צט] מכל־מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי:
[ק] מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי:
[קא] מכל־ארח רע כלאתי רגלי למען אשמר דברך:
[קב] ממשפטיך לא־סרתי כי־אתה הורתני:
[קג] מה־נמלצו לחכי אמרתך מדבש לפי:
[קד] מפקודיך אתבונן על־כן שנאתי׀ כל־ארח שקר: פ
[קה] נר־לרגלי דברך ואור לנתיבתי:
[קו] נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך:
[קז] נעניתי עד־מאד יהוה חיני כדברך:
[קח] נדבות פי רצה־נא יהוה ומשפטיך למדני:
[קט] נפשי בכפי תמיד ותורתך לא שכחתי:
[קי] נתנו רשעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי:
[קיא] נחלתי עדותיך לעולם כי־ששון לבי המה:
[קיב] נטיתי לבי לעשות חקיך לעולם עקב: פ
[קיג] סעפים שנאתי ותורתך אהבתי:
[קיד] סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי:
[קטו] סורו־ממני מרעים ואצרה מצות אלהי:
[קטז] סמכני כאמרתך ואחיה ואל־תבישני משברי:
[קיז] סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד:
[קיח] סלית כל־שוגים מחקיך כי־שקר תרמיתם:
[קיט] סגים השבת כל־רשעי־ארץ לכן אהבתי עדתיך:
[קכ] סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי: פ
[קכא] עשיתי משפט וצדק בל־תניחני לעשקי:
[קכב] ערב עבדך לטוב אל־יעשקני זדים:
[קכג] עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך:
[קכד] עשה עם־עבדך כחסדך וחקיך למדני:
[קכה] עבדך־אני הבינני ואדעה עדתיך:
[קכו] עת לעשות ליהוה הפרו תורתך:
[קכז] על־כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז:
[קכח] על־כן׀ כל־פקודי כל ישרתי כל־ארח שקר שנאתי: פ
[קכט] פלאות עדותיך על־כן נצרתם נפשי:
[קל] פתח דבריך יאיר מבין פתיים:
[קלא] פי־פערתי ואשאפה כי למצותיך יאבתי:
[קלב] פנה־אלי וחנני כמשפט לאהבי שמך:
[קלג] פעמי הכן באמרתך ואל־תשלט־בי כל־און:
[קלד] פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך:
[קלה] פניך האר בעבדך ולמדני את־חקיך:
[קלו] פלגי־מים ירדו עיני על לא־שמרו תורתך: פ
[קלז] צדיק אתה יהוה וישר משפטיך:
[קלח] צוית צדק עדתיך ואמונה מאד:
[קלט] צמתתני קנאתי כי־שכחו דבריך צרי:
[קמ] צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה:
[קמא] צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שכחתי:
[קמב] צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת:
[קמג] צר־ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי:
[קמד] צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה: פ
[קמה] קראתי בכל־לב ענני יהוה חקיך אצרה:
[קמו] קראתיך הושיעני ואשמרה עדתיך:
[קמז] קדמתי בנשף ואשועה לדבריך לדברך יחלתי:
[קמח] קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך:
[קמט] קולי שמעה כחסדך יהוה כמשפטך חיני:
[קנ] קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו:
[קנא] קרוב אתה יהוה וכל־מצותיך אמת:
[קנב] קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם: פ
[קנג] ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שכחתי:
[קנד] ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני:
[קנה] רחוק מרשעים ישועה כי־חקיך לא דרשו:
[קנו] רחמיך רבים ׀ יהוה כמשפטיך חיני:
[קנז] רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי:
[קנח] ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו:
[קנט] ראה כי־פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני:
[קס] ראש־דברך אמת ולעולם כל־משפט צדקך: פ
[קסא] שרים רדפוני חנם ומדבריך ומדברך פחד לבי:
[קסב] שש אנכי על־אמרתך כמוצא שלל רב:
[קסג] שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי:
[קסד] שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך:
[קסה] שלום רב לאהבי תורתך ואין־למו מכשול:
[קסו] שברתי לישועתך יהוה ומצותיך עשיתי:
[קסז] שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד:
[קסח] שמרתי פקודיך ועדתיך כי כל־דרכי נגדך: פ
[קסט] תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני:
[קע] תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני:
[קעא] תבענה שפתי תהלה כי תלמדני חקיך:
[קעב] תען לשוני אמרתך כי כל־מצותיך צדק:
[קעג] תהי־ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי:
[קעד] תאבתי לישועתך יהוה ותורתך שעשעי:
[קעה] תחי־נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני:
[קעו] תעיתי כשה אבד בקש עבדך כי מצותיך לא שכחתי: פ