פרק קכא
[א] שיר למעלות פ
אשא עיני אל־ההרים מאין יבא עזרי:

[ב] עזרי מעם יהוה עשה שמים וארץ:
[ג] אל־יתן למוט רגלך אל־ינום שמרך:
[ד] הנה לא־ינום ולא יישן שומר ישראל:
[ה] יהוה שמרך יהוה צלך על־יד ימינך:
[ו] יומם השמש לא־יככה וירח בלילה:
[ז] יהוה ישמרך מכל־רע ישמר את־נפשך:
[ח] יהוה ישמר־צאתך ובואך מעתה ועד־עולם: פ