פרק קכח
[א] שיר המעלות פ
אשרי כל־ירא יהוה ההלך בדרכיו:

[ב] יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:
[ג] אשתך׀ כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך:
[ד] הנה כי־כן יברך גבר ירא יהוה:
[ה] יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך:
[ו] וראה־בנים לבניך שלום על־ישראל: פ