פרק קלב
[א] שיר המעלות פ
זכור־יהוה לדוד את כל־ענותו:

[ב] אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב:
[ג] אם־אבא באהל ביתי אם־אעלה על־ערש יצועי:
[ד] אם־אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה:
[ה] עד־אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב:
[ו] הנה־שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי־יער:
[ז] נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו:
[ח] קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך:
[ט] כהניך ילבשו־צדק וחסידיך ירננו:
[י] בעבור דוד עבדך אל־תשב פני משיחך:
[יא] נשבע־יהוה׀ לדוד אמת לא־ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכסא־לך:
[יב] אם־ישמרו בניך׀ בריתי ועדתי זו אלמדם גם־בניהם עדי־עד ישבו לכסא־לך:
[יג] כי־בחר יהוה בציון אוה למושב לו:
[יד] זאת־מנוחתי עדי־עד פה־אשב כי אותיה:
[טו] צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם:
[טז] וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו:
[יז] שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי:
[יח] אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו: פ