פרק קלט
[א] למנצח לדוד מזמור פ
יהוה חקרתני ותדע:

[ב] אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק:
[ג] ארחי ורבעי זרית וכל־דרכי הסכנתה:
[ד] כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה:
[ה] אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה:
[ו] פלאיה פליאה דעת ממני נשגבה לא־אוכל לה:
[ז] אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח:
[ח] אם־אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך:
[ט] אשא כנפי־שחר אשכנה באחרית ים:
[י] גם־שם ידך תנחני ותאחזני ימינך:
[יא] ואמר אך־חשך ישופני ולילה אור בעדני:
[יב] גם־חשך לא־יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה:
[יג] כי־אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי:
[יד] אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד:
[טו] לא־נכחד עצמי ממך אשר־עשיתי בסתר רקמתי בתחתיות ארץ:
[טז] גלמי׀ ראו עיניך ועל־ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולא ולו אחד בהם:
[יז] ולי מה־יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם:
[יח] אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך:
[יט] אם־תקטל אלוה ׀ רשע ואנשי דמים סורו מני:
[כ] אשר ימרוך למזמה נשוא לשוא עריך:
[כא] הלוא־משנאיך יהוה ׀ אשנא ובתקוממיך אתקוטט:
[כב] תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי:
[כג] חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי:
[כד] וראה אם־דרך־עצב בי ונחני בדרך עולם: פ