פרק קמא
[א] מזמור לדוד פ
יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי־לך:

[ב] תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת־ערב:
[ג] שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על־דל שפתי:
[ד] אל־תט־לבי לדבר ׀ רע להתעולל עללות׀ ברשע את־אישים פעלי־און ובל־אלחם במנעמיהם:
[ה] יהלמני צדיק׀ חסד ויוכיחני שמן ראש אל־יני ראשי כי־עוד ותפלתי ברעותיהם:
[ו] נשמטו בידי־סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו:
[ז] כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול:
[ח] כי אליך׀ יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל־תער נפשי:
[ט] שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און:
[י] יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד־אעבור: פ