פרק קמה
[א] תהלה לדוד פ
ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד:

[ב] בכל־יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד:
[ג] גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר:
[ד] דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו:
[ה] הדר כבוד הודך ודברי נפלאתיך אשיחה:
[ו] ועזוז נוראתיך יאמרו וגדלותיך וגדולתך אספרנה:
[ז] זכר רב־טובך יביעו וצדקתך ירננו:
[ח] חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל־חסד:
[ט] טוב־יהוה לכל ורחמיו על־כל־מעשיו:
[י] יודוך יהוה כל־מעשיך וחסידיך יברכוכה:
[יא] כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו:
[יב] להודיע׀ לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו:
[יג] מלכותך מלכות כל־עלמים וממשלתך בכל־דור ודר:
[יד] סומך יהוה לכל־הנפלים וזוקף לכל־הכפופים:
[טו] עיני־כל אליך ישברו ואתה נותן־להם את־אכלם בעתו:
[טז] פותח את־ידך ומשביע לכל־חי רצון:
[יז] צדיק יהוה בכל־דרכיו וחסיד בכל־מעשיו:
[יח] קרוב יהוה לכל־קראיו לכל אשר יקראהו באמת:
[יט] רצון־יראיו יעשה ואת־שועתם ישמע ויושיעם:
[כ] שומר יהוה את־כל־אהביו ואת כל־הרשעים ישמיד:
[כא] תהלת יהוה ידבר פי ויברך כל־בשר שם קדשו לעולם ועד: פ