פרק קנ
[א] הללו יה׀ פ
הללו־אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו:

[ב] הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו:
[ג] הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור:
[ד] הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועגב:
[ה] הללוהו בצלצלי־שמע הללוהו בצלצלי תרועה:
[ו] כל הנשמה תהלל יה הללו־יה: