פרק טז
[א] מכתם לדוד פ
שמרני אל כי־חסיתי בך:

[ב] אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל־עליך:
[ג] לקדושים אשר־בארץ המה ואדירי כל־חפצי־בם:
[ד] ירבו עצבותם אחר מהרו בל־אסיך נסכיהם מדם ובל־אשא את־שמותם על־שפתי:
[ה] יהוה מנת־חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי:
[ו] חבלים נפלו־לי בנעמים אף־נחלת שפרה עלי:
[ז] אברך את־יהוה אשר יעצני אף־לילות יסרוני כליותי:
[ח] שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל־אמוט:
[ט] לכן׀ שמח לבי ויגל כבודי אף־בשרי ישכן לבטח:
[י] כי׀ לא־תעזב נפשי לשאול לא־תתן חסידך לראות שחת:
[יא] תודיעני ארח חיים שבע שמחות את־פניך נעמות בימינך נצח: פ