פרק יח
[א] למנצח׀ לעבד יהוה לדוד פ
אשר דבר׀ ליהוה את־דברי השירה הזאת ביום הציל־יהוה אותו מכף כל־איביו ומיד שאול:

[ב] ויאמר ארחמך יהוה חזקי:
[ג] יהוה׀ סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה־בו מגני וקרן־ישעי משגבי:
[ד] מהלל אקרא יהוה ומן־איבי אושע:
[ה] אפפוני חבלי־מות ונחלי בליעל יבעתוני:
[ו] חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות:
[ז] בצר־לי׀ אקרא יהוה ואל־אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו׀ תבוא באזניו:
[ח] ותגעש ותרעש׀ הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי־חרה לו:
[ט] עלה עשן׀ באפו ואש־מפיו תאכל גחלים בערו ממנו:
[י] ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:
[יא] וירכב על־כרוב ויעף וידא על־כנפי־רוח:
[יב] ישת חשך׀ סתרו סביבותיו סכתו חשכת־מים עבי שחקים:
[יג] מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי־אש:
[יד] וירעם בשמים׀ יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי־אש:
[טו] וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם:
[טז] ויראו׀ אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך:
[יז] ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים:
[יח] יצילני מאיבי עז ומשנאי כי־אמצו ממני:
[יט] יקדמוני ביום־אידי ויהי־יהוה למשען לי:
[כ] ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי:
[כא] יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי:
[כב] כי־שמרתי דרכי יהוה ולא־רשעתי מאלהי:
[כג] כי כל־משפטיו לנגדי וחקתיו לא־אסיר מני:
[כד] ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני:
[כה] וישב־יהוה לי כצדקי כבר ידי לנגד עיניו:
[כו] עם־חסיד תתחסד עם־גבר תמים תתמם:
[כז] עם־נבר תתברר ועם־עקש תתפתל:
[כח] כי־אתה עם־עני תושיע ועינים רמות תשפיל:
[כט] כי־אתה תאיר נרי יהוה אלהי יגיה חשכי:
[ל] כי־בך ארץ גדוד ובאלהי אדלג־שור:
[לא] האל תמים דרכו אמרת־יהוה צרופה מגן הוא לכל׀ החסים בו:
[לב] כי מי אלוה מבלעדי יהוה ומי צור זולתי אלהינו:
[לג] האל המאזרני חיל ויתן תמים דרכי:
[לד] משוה רגלי כאילות ועל במתי יעמידני:
[לה] מלמד ידי למלחמה ונחתה קשת־נחושה זרועתי:
[לו] ותתן־לי מגן ישעך וימינך תסעדני וענותך תרבני:
[לז] תרחיב צעדי תחתי ולא מעדו קרסלי:
[לח] ארדוף אויבי ואשיגם ולא־אשוב עד־כלותם:
[לט] אמחצם ולא־יכלו קום יפלו תחת רגלי:
[מ] ותאזרני חיל למלחמה תכריע קמי תחתי:
[מא] ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם:
[מב] ישועו ואין־מושיע על־יהוה ולא ענם:
[מג] ואשחקם כעפר על־פני־רוח כטיט חוצות אריקם:
[מד] תפלטני מריבי עם תשימני לראש גוים עם לא־ידעתי יעבדוני:
[מה] לשמע אזן ישמעו לי בני־נכר יכחשו־לי:
[מו] בני־נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם:
[מז] חי־יהוה וברוך צורי וירום אלוהי ישעי:
[מח] האל הנותן נקמות לי וידבר עמים תחתי:
[מט] מפלטי מאיבי אף מן־קמי תרוממני מאיש חמס תצילני:
[נ] על־כן׀ אודך בגוים ׀ יהוה ולשמך אזמרה:
[נא] מגדל מגדיל ישועות מלכו ועשה חסד׀ למשיחו לדוד ולזרעו עד־עולם: פ