פרק כה
[א] לדוד ס אליך יהוה נפשי אשא:

[ב] אלהי בך בטחתי אל־אבושה אל־יעלצו אויבי לי:
[ג] גם כל־קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם:
[ד] דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני:
[ה] הדריכני באמתך׀ ולמדני כי־אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל־היום:
[ו] זכר־רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה:
[ז] חטאות נעורי׀ ופשעי אל־תזכר כחסדך זכר־לי־אתה למען טובך יהוה:
[ח] טוב־וישר יהוה על־כן יורה חטאים בדרך:
[ט] ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו:
[י] כל־ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו:
[יא] למען־שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב־הוא:
[יב] מי־זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר:
[יג] נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ:
[יד] סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם:
[טו] עיני תמיד אל־יהוה כי הוא־יוציא מרשת רגלי:
[טז] פנה־אלי וחנני כי־יחיד ועני אני:
[יז] צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני:
[יח] ראה עניי ועמלי ושא לכל־חטאותי:
[יט] ראה־איבי כי־רבו ושנאת חמס שנאוני:
[כ] שמרה נפשי והצילני אל־אבוש כי־חסיתי בך:
[כא] תם־וישר יצרוני כי קויתיך:
[כב] פדה אלהים את־ישראל מכל צרותיו: פ