פרק כו
[א] לדוד׀ שפטני יהוה כי־אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד:
[ב] בחנני יהוה ונסני צרופה צרפה כליותי ולבי:
[ג] כי־חסדך לנגד עיני והתהלכתי באמתך:
[ד] לא־ישבתי עם־מתי־שוא ועם נעלמים לא אבוא:
[ה] שנאתי קהל מרעים ועם־רשעים לא אשב:
[ו] ארחץ בנקיון כפי ואסבבה את־מזבחך יהוה:
[ז] לשמע בקול תודה ולספר כל־נפלאותיך:
[ח] יהוה אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך:
[ט] אל־תאסף עם־חטאים נפשי ועם־אנשי דמים חיי:
[י] אשר־בידיהם זמה וימינם מלאה שחד:
[יא] ואני בתמי אלך פדני וחנני:
[יב] רגלי עמדה במישור במקהלים אברך יהוה: פ