פרק לא
[א] למנצח מזמור לדוד: פ
[ב] בך־יהוה חסיתי אל־אבושה לעולם בצדקתך פלטני:
[ג] הטה אלי׀ אזנך מהרה הצילני היה לי׀ לצור־מעוז לבית מצודות להושיעני:
[ד] כי־סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני:
[ה] תוציאני מרשת זו טמנו לי כי־אתה מעוזי:
[ו] בידך אפקיד רוחי פדית אותי יהוה אל אמת:
[ז] שנאתי השמרים הבלי־שוא ואני אל־יהוה בטחתי:
[ח] אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את־עניי ידעת בצרות נפשי:
[ט] ולא הסגרתני ביד־אויב העמדת במרחב רגלי:
[י] חנני יהוה כי צר לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני:
[יא] כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו:
[יב] מכל־צררי הייתי חרפה ולשכני׀ מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני:
[יג] נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד:
[יד] כי שמעתי׀ דבת רבים מגור מסביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו:
[טו] ואני׀ עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה:
[טז] בידך עתתי הצילני מיד־אויבי ומרדפי:
[יז] האירה פניך על־עבדך הושיעני בחסדך:
[יח] יהוה אל־אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול:
[יט] תאלמנה שפתי שקר הדברות על־צדיק עתק בגאוה ובוז:
[כ] מה רב־טובך אשר־צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם:
[כא] תסתירם׀ בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה מריב לשנות:
[כב] ברוך יהוה כי הפליא חסדו לי בעיר מצור:
[כג] ואני׀ אמרתי בחפזי נגרזתי מנגד עיניך אכן שמעת קול תחנוני בשועי אליך:
[כד] אהבו את־יהוה כל־חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על־יתר עשה גאוה:
[כה] חזקו ויאמץ לבבכם כל־המיחלים ליהוה: פ