פרק לט
[א] למנצח לידיתון לידותון מזמור לדוד: פ
[ב] אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי:
[ג] נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר:
[ד] חם־לבי׀ בקרבי בהגיגי תבער־אש דברתי בלשוני:
[ה] הודיעני יהוה׀ קצי ומדת ימי מה־היא אדעה מה־חדל אני:
[ו] הנה טפחות׀ נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל־הבל כל־אדם נצב סלה:
[ז] אך־בצלם׀ יתהלך־איש אך־הבל יהמיון יצבר ולא־ידע מי־אספם:
[ח] ועתה מה־קויתי אדני תוחלתי לך היא:
[ט] מכל־פשעי הצילני חרפת נבל אל־תשימני:
[י] נאלמתי לא אפתח־פי כי אתה עשית:
[יא] הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי:
[יב] בתוכחות על־עון׀ יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל־אדם סלה:
[יג] שמעה תפלתי׀ יהוה ושועתי׀ האזינה אל־דמעתי אל־תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל־אבותי:
[יד] השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני: פ