פרק מ
[א] למנצח לדוד מזמור: פ
[ב] קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי:
[ג] ויעלני׀ מבור שאון מטיט היון ויקם על־סלע רגלי כונן אשרי:
[ד] ויתן בפי׀ שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה:
[ה] אשרי הגבר אשר־שם יהוה מבטחו ולא־פנה אל־רהבים ושטי כזב:
[ו] רבות עשית׀ אתה׀ יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין׀ ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר:
[ז] זבח ומנחה׀ לא־חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת:
[ח] אז אמרתי הנה־באתי במגלת־ספר כתוב עלי:
[ט] לעשות־רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי:
[י] בשרתי צדק׀ בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת:
[יא] צדקתך לא־כסיתי׀ בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא־כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב:
[יב] אתה יהוה לא־תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני:
[יג] כי אפפו־עלי׀ רעות עד־אין מספר השיגוני עונתי ולא־יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני:
[יד] רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה:
[טו] יבשו ויחפרו׀ יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי:
[טז] ישמו על־עקב בשתם האמרים לי האח ׀ האח:
[יז] ישישו וישמחו׀ בך כל־מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך:
[יח] ואני׀ עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל־תאחר: פ