פרק ס
[א] למנצח על־שושן עדות ס מכתם לדוד ללמד:

[ב] בהצותו׀ את ארם נהרים ואת־ארם צובה וישב יואב ויך את־אדום בגיא־מלח שנים עשר אלף:
[ג] אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו:
[ד] הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי־מטה:
[ה] הראית עמך קשה השקיתנו יין תרעלה:
[ו] נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה:
[ז] למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו וענני:
[ח] אלהים׀ דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד:
[ט] לי גלעד׀ ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי:
[י] מואב׀ סיר רחצי על־אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי:
[יא] מי יבלני עיר מצור מי נחני עד־אדום:
[יב] הלא־אתה אלהים זנחתנו ולא־תצא אלהים בצבאותינו:
[יג] הבה־לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם:
[יד] באלהים נעשה־חיל והוא יבוס צרינו: פ