פרק סו
[א] למנצח שיר מזמור ס הריעו לאלהים כל־הארץ:

[ב] זמרו כבוד־שמו שימו כבוד תהלתו:
[ג] אמרו לאלהים מה־נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך:
[ד] כל־הארץ׀ ישתחוו לך ויזמרו־לך יזמרו שמך סלה:
[ה] לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על־בני אדם:
[ו] הפך ים׀ ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה־בו:
[ז] משל בגבורתו׀ עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים׀ אל־ירימו ירומו למו סלה:
[ח] ברכו עמים ׀ אלהינו והשמיעו קול תהלתו:
[ט] השם נפשנו בחיים ולא־נתן למוט רגלנו:
[י] כי־בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף־כסף:
[יא] הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו:
[יב] הרכבת אנוש לראשנו באנו־באש ובמים ותוציאנו לרויה:
[יג] אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי:
[יד] אשר־פצו שפתי ודבר־פי בצר־לי:
[טו] עלות מיחים אעלה־לך עם־קטרת אילים אעשה בקר עם־עתודים סלה:
[טז] לכו־שמעו ואספרה כל־יראי אלהים אשר עשה לנפשי:
[יז] אליו פי־קראתי ורומם תחת לשוני:
[יח] און אם־ראיתי בלבי לא ישמע ׀ אדני:
[יט] אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי:
[כ] ברוך אלהים אשר לא־הסיר תפלתי וחסדו מאתי: פ