פרק ז
[א] שגיון לדוד ס אשר־שר ליהוה על־דברי־כוש בן־ימיני:

[ב] יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל־רדפי והצילני:
[ג] פן־יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל:
[ד] יהוה אלהי אם־עשיתי זאת אם־יש־עול בכפי:
[ה] אם־גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם:
[ו] ירדף־אויב׀ נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי׀ לעפר ישכן סלה:
[ז] קומה יהוה׀ באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית:
[ח] ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה:
[ט] יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי:
[י] יגמר־נא רע׀ רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק:
[יא] מגני על־אלהים מושיע ישרי־לב:
[יב] אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל־יום:
[יג] אם־לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה:
[יד] ולו הכין כלי־מות חציו לדלקים יפעל:
[טו] הנה יחבל־און והרה עמל וילד שקר:
[טז] בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל:
[יז] ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד:
[יח] אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם־יהוה עליון: פ