פרק פה
[א] למנצח ׀ לבני־קרח מזמור: פ
[ב] רצית יהוה ארצך שבת שבות שבית יעקב:
[ג] נשאת עון עמך כסית כל־חטאתם סלה:
[ד] אספת כל־עברתך השיבות מחרון אפך:
[ה] שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו:
[ו] הלעולם תאנף־בנו תמשך אפך לדר ודר:
[ז] הלא־אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו־בך:
[ח] הראנו יהוה חסדך וישעך תתן־לנו:
[ט] אשמעה מה־ידבר האל ׀ יהוה כי׀ ידבר שלום אל־עמו ואל־חסידיו ואל־ישובו לכסלה:
[י] אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו:
[יא] חסד־ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו:
[יב] אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף:
[יג] גם־יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה:
[יד] צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו: פ