פרק פט
[א] משכיל לאיתן האזרחי: פ
[ב] חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר׀ אודיע אמונתך בפי:
[ג] כי־אמרתי עולם חסד יבנה שמים׀ תכן אמונתך בהם:
[ד] כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי:
[ה] עד־עולם אכין זרעך ובניתי לדר־ודור כסאך סלה:
[ו] ויודו שמים פלאך יהוה אף־אמונתך בקהל קדשים:
[ז] כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים:
[ח] אל נערץ בסוד־קדשים רבה ונורא על־כל־סביביו:
[ט] יהוה׀ אלהי צבאות מי־כמוך חסין ׀ יה ואמונתך סביבותיך:
[י] אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם:
[יא] אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך:
[יב] לך שמים אף־לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם:
[יג] צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו:
[יד] לך זרוע עם־גבורה תעז ידך תרום ימינך:
[טו] צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך:
[טז] אשרי העם ידעי תרועה יהוה באור־פניך יהלכון:
[יז] בשמך יגילון כל־היום ובצדקתך ירומו:
[יח] כי־תפארת עזמו אתה וברצונך תרים תרום קרנינו:
[יט] כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו:
[כ] אז דברת־בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על־גבור הרימותי בחור מעם:
[כא] מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו:
[כב] אשר ידי תכון עמו אף־זרועי תאמצנו:
[כג] לא־ישיא אויב בו ובן־עולה לא יעננו:
[כד] וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף:
[כה] ואמונתי וחסדי עמו ובשמי תרום קרנו:
[כו] ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו:
[כז] הוא יקראני אבי אתה אלי וצור ישועתי:
[כח] אף־אני בכור אתנהו עליון למלכי־ארץ:
[כט] לעולם אשמור־לו חסדי ובריתי נאמנת לו:
[ל] ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים:
[לא] אם־יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון:
[לב] אם־חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו:
[לג] ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם:
[לד] וחסדי לא־אפיר מעמו ולא־אשקר באמונתי:
[לה] לא־אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה:
[לו] אחת נשבעתי בקדשי אם־לדוד אכזב:
[לז] זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי:
[לח] כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה:
[לט] ואתה זנחת ותמאס התעברת עם־משיחך:
[מ] נארתה ברית עבדך חללת לארץ נזרו:
[מא] פרצת כל־גדרתיו שמת מבצריו מחתה:
[מב] שסהו כל־עברי דרך היה חרפה לשכניו:
[מג] הרימות ימין צריו השמחת כל־אויביו:
[מד] אף־תשיב צור חרבו ולא הקימתו במלחמה:
[מה] השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה:
[מו] הקצרת ימי עלומיו העטית עליו בושה סלה:
[מז] עד־מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו־אש חמתך:
[מח] זכר־אני מה־חלד על־מה־שוא בראת כל־בני־אדם:
[מט] מי גבר יחיה ולא יראה־מות ימלט נפשו מיד־שאול סלה:
[נ] איה׀ חסדיך הראשנים ׀ אדני נשבעת לדוד באמונתך:
[נא] זכר אדני חרפת עבדיך שאתי בחיקי כל־רבים עמים:
[נב] אשר חרפו אויביך ׀ יהוה אשר חרפו עקבות משיחך:
[נג] ברוך יהוה לעולם אמן ׀ ואמן: פ