פרק צא
[א] ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן:
[ב] אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח־בו:
[ג] כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות:
[ד] באברתו׀ יסך לך ותחת־כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו:
[ה] לא־תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם:
[ו] מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים:
[ז] יפל מצדך׀ אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש:
[ח] רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה:
[ט] כי־אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך:
[י] לא־תאנה אליך רעה ונגע לא־יקרב באהלך:
[יא] כי מלאכיו יצוה־לך לשמרך בכל־דרכיך:
[יב] על־כפים ישאונך פן־תגף באבן רגלך:
[יג] על־שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין:
[יד] כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי־ידע שמי:
[טו] יקראני׀ ואענהו עמו־אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו:
[טז] ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי: פ