פרק צז
[א] יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים:
[ב] ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו:
[ג] אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו:
[ד] האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ:
[ה] הרים כדונג נמסו מלפני יהוה מלפני אדון כל־הארץ:
[ו] הגידו השמים צדקו וראו כל־העמים כבודו:
[ז] יבשו׀ כל־עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו־לו כל־אלהים:
[ח] שמעה ותשמח׀ ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה:
[ט] כי־אתה יהוה עליון על־כל־הארץ מאד נעלית על־כל־אלהים:
[י] אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם:
[יא] אור זרע לצדיק ולישרי־לב שמחה:
[יב] שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו: פ