פרק צט
[א] יהוה מלך ירגזו עמים ס ישב כרובים תנוט הארץ:

[ב] יהוה בציון גדול ורם הוא על־כל־העמים:
[ג] יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא:
[ד] ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב׀ אתה עשית:
[ה] רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא:
[ו] משה ואהרן׀ בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל־יהוה והוא יענם:
[ז] בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן־למו:
[ח] יהוה אלהינו אתה עניתם אל נשא היית להם ונקם על־עלילותם:
[ט] רוממו יהוה אלהינו והשתחוו להר קדשו כי־קדוש יהוה אלהינו: פ