פרק י
[א] משלי שלמה פ
בן חכם ישמח־אב ובן כסיל תוגת אמו:

[ב] לא־יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות:
[ג] לא־ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף:
[ד] ראש עשה כף־רמיה ויד חרוצים תעשיר:
[ה] אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש:
[ו] ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס:
[ז] זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב:
[ח] חכם־לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט:
[ט] הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע:
[י] קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט:
[יא] מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס:
[יב] שנאה תערר מדנים ועל כל־פשעים תכסה אהבה:
[יג] בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר־לב:
[יד] חכמים יצפנו־דעת ופי־אויל מחתה קרבה:
[טו] הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם:
[טז] פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת:
[יז] ארח לחיים שומר מוסר ועזב תוכחת מתעה:
[יח] מכסה שנאה שפתי־שקר ומוצא דבה הוא כסיל:
[יט] ברב דברים לא יחדל־פשע וחושך שפתיו משכיל:
[כ] כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט:
[כא] שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר־לב ימותו:
[כב] ברכת יהוה היא תעשיר ולא־יוסף עצב עמה:
[כג] כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה:
[כד] מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן:
[כה] כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם:
[כו] כחמץ׀ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו:
[כז] יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה:
[כח] תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד:
[כט] מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און:
[ל] צדיק לעולם בל־ימוט ורשעים לא ישכנו־ארץ:
[לא] פי־צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת:
[לב] שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות: