פרק יא
[א] מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו:
[ב] בא־זדון ויבא קלון ואת־צנועים חכמה:
[ג] תמת ישרים תנחם וסלף בגדים ושדם ישדם:
[ד] לא־יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות:
[ה] צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע:
[ו] צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו:
[ז] במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה:
[ח] צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו:
[ט] בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו:
[י] בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה:
[יא] בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס:
[יב] בז־לרעהו חסר־לב ואיש תבונות יחריש:
[יג] הולך רכיל מגלה־סוד ונאמן־רוח מכסה דבר:
[יד] באין תחבלות יפל־עם ותשועה ברב יועץ:
[טו] רע־ירוע כי־ערב זר ושנא תקעים בוטח:
[טז] אשת־חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו־עשר:
[יז] גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי:
[יח] רשע עשה פעלת־שקר וזרע צדקה שכר אמת:
[יט] כן־צדקה לחיים ומרדף רעה למותו:
[כ] תועבת יהוה עקשי־לב ורצונו תמימי דרך:
[כא] יד ליד לא־ינקה רע וזרע צדיקים נמלט:
[כב] נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם:
[כג] תאות צדיקים אך־טוב תקות רשעים עברה:
[כד] יש מפזר ונוסף עוד וחשך מישר אך־למחסור:
[כה] נפש־ברכה תדשן ומרוה גם־הוא יורא:
[כו] מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר:
[כז] שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו:
[כח] בוטח בעשרו הוא יפול וכעלה צדיקים יפרחו:
[כט] עכר ביתו ינחל־רוח ועבד אויל לחכם־לב:
[ל] פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם:
[לא] הן צדיק בארץ ישלם אף כי־רשע וחוטא: