פרק יג
[א] בן חכם מוסר אב ולץ לא־שמע גערה:
[ב] מפרי פי־איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס:
[ג] נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה־לו:
[ד] מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן:
[ה] דבר־שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר:
[ו] צדקה תצר תם־דרך ורשעה תסלף חטאת:
[ז] יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב:
[ח] כפר נפש־איש עשרו ורש לא־שמע גערה:
[ט] אור־צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך:
[י] רק־בזדון יתן מצה ואת־נועצים חכמה:
[יא] הון מהבל ימעט וקבץ על־יד ירבה:
[יב] תוחלת ממשכה מחלה־לב ועץ חיים תאוה באה:
[יג] בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם:
[יד] תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות:
[טו] שכל־טוב יתן־חן ודרך בגדים איתן:
[טז] כל־ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת:
[יז] מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא:
[יח] ריש וקלון פורע מוסר ושמר תוכחת יכבד:
[יט] תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע:
[כ] הלוך הולך את־חכמים וחכם יחכם ורעה כסילים ירוע:
[כא] חטאים תרדף רעה ואת־צדיקים ישלם־טוב:
[כב] טוב ינחיל בני־בנים וצפון לצדיק חיל חוטא:
[כג] רב־אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט:
[כד] חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר:
[כה] צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר: