פרק יד
[א] חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו:
[ב] הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו:
[ג] בפי־אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם:
[ד] באין אלפים אבוס בר ורב־תבואות בכח שור:
[ה] עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר:
[ו] בקש־לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל:
[ז] לך מנגד לאיש כסיל ובל־ידעת שפתי־דעת:
[ח] חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה:
[ט] אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון:
[י] לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא־יתערב זר:
[יא] בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח:
[יב] יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות:
[יג] גם־בשחק יכאב־לב ואחריתה שמחה תוגה:
[יד] מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב:
[טו] פתי יאמין לכל־דבר וערום יבין לאשרו:
[טז] חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח:
[יז] קצר־אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא:
[יח] נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת:
[יט] שחו רעים לפני טובים ורשעים על־שערי צדיק:
[כ] גם־לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים:
[כא] בז־לרעהו חוטא ומחונן עניים ענוים אשריו:
[כב] הלוא־יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב:
[כג] בכל־עצב יהיה מותר ודבר־שפתים אך־למחסור:
[כד] עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת:
[כה] מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה:
[כו] ביראת יהוה מבטח־עז ולבניו יהיה מחסה:
[כז] יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות:
[כח] ברב־עם הדרת־מלך ובאפס לאם מחתת רזון:
[כט] ארך אפים רב־תבונה וקצר־רוח מרים אולת:
[ל] חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה:
[לא] עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון:
[לב] ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק:
[לג] בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע:
[לד] צדקה תרומם־גוי וחסד לאמים חטאת:
[לה] רצון־מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש: