פרק כ
[א] לץ היין המה שכר וכל־שגה בו לא יחכם:
[ב] נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו:
[ג] כבוד לאיש שבת מריב וכל־אויל יתגלע:
[ד] מחרף עצל לא־יחרש ישאל ושאל בקציר ואין:
[ה] מים עמקים עצה בלב־איש ואיש תבונה ידלנה:
[ו] רב־אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא:
[ז] מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו:
[ח] מלך יושב על־כסא־דין מזרה בעיניו כל־רע:
[ט] מי־יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי:
[י] אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם־שניהם:
[יא] גם במעלליו יתנכר־נער אם־זך ואם־ישר פעלו:
[יב] אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם־שניהם:
[יג] אל־תאהב שנה פן־תורש פקח עיניך שבע־לחם:
[יד] רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל:
[טו] יש זהב ורב־פנינים וכלי יקר שפתי־דעת:
[טז] לקח־בגדו כי־ערב זר ובעד נכרים נכריה חבלהו:
[יז] ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא־פיהו חצץ:
[יח] מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה:
[יט] גולה־סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב:
[כ] מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון באשון חשך:
[כא] נחלה מבחלת מבהלת בראשונה ואחריתה לא תברך:
[כב] אל־תאמר אשלמה־רע קוה ליהוה וישע לך:
[כג] תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא־טוב:
[כד] מיהוה מצעדי־גבר ואדם מה־יבין דרכו:
[כה] מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר:
[כו] מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן:
[כז] נר יהוה נשמת אדם חפש כל־חדרי־בטן:
[כח] חסד ואמת יצרו־מלך וסעד בחסד כסאו:
[כט] תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה:
[ל] חברות פצע תמריק תמרוק ברע ומכות חדרי־בטן: