פרק כב
[א] נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב:
[ב] עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה:
[ג] ערום׀ ראה רעה ויסתר ונסתר ופתיים עברו ונענשו:
[ד] עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים:
[ה] צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם:
[ו] חנך לנער על־פי דרכו גם כי־יזקין לא־יסור ממנה:
[ז] עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה:
[ח] זורע עולה יקצור־און ושבט עברתו יכלה:
[ט] טוב־עין הוא יברך כי־נתן מלחמו לדל:
[י] גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון:
[יא] אהב טהור־לב חן שפתיו רעהו מלך:
[יב] עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד:
[יג] אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח:
[יד] שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול־שם:
[טו] אולת קשורה בלב־נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו:
[טז] עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך־למחסור:
[יז] הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי:
[יח] כי־נעים כי־תשמרם בבטנך יכנו יחדו על־שפתיך:
[יט] להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף־אתה:
[כ] הלא כתבתי לך שלשום שלישים במעצות ודעת:
[כא] להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך:
[כב] אל־תגזל־דל כי דל־הוא ואל־תדכא עני בשער:
[כג] כי־יהוה יריב ריבם וקבע את־קבעיהם נפש:
[כד] אל־תתרע את־בעל אף ואת־איש חמות לא תבוא:
[כה] פן־תאלף ארחתו ארחתיו ולקחת מוקש לנפשך:
[כו] אל־תהי בתקעי־כף בערבים משאות:
[כז] אם־אין־לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך:
[כח] אל־תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך:
[כט] חזית איש׀ מהיר במלאכתו לפני־מלכים יתיצב בל־יתיצב לפני חשכים: פ