פרק ג
[א] בני תורתי אל־תשכח ומצותי יצר לבך:
[ב] כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך:
[ג] חסד ואמת אל־יעזבך קשרם על־גרגרותיך כתבם על־לוח לבך:
[ד] ומצא־חן ושכל־טוב בעיני אלהים ואדם:
[ה] בטח אל־יהוה בכל־לבך ואל־בינתך אל־תשען:
[ו] בכל־דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך:
[ז] אל־תהי חכם בעיניך ירא את־יהוה וסור מרע:
[ח] רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך:
[ט] כבד את־יהוה מהונך ומראשית כל־תבואתך:
[י] וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו: פ
[יא] מוסר יהוה בני אל־תמאס ואל־תקץ בתוכחתו:
[יב] כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את־בן ירצה:
[יג] אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה:
[יד] כי טוב סחרה מסחר־כסף ומחרוץ תבואתה:
[טו] יקרה היא מפניים מפנינים וכל־חפציך לא ישוו־בה:
[טז] ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד:
[יז] דרכיה דרכי־נעם וכל־נתיבותיה שלום:
[יח] עץ־חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר: פ
[יט] יהוה בחכמה יסד־ארץ כונן שמים בתבונה:
[כ] בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו־טל:
[כא] בני אל־ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה:
[כב] ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך:
[כג] אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף:
[כד] אם־תשכב לא־תפחד ושכבת וערבה שנתך:
[כה] אל־תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא:
[כו] כי־יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד:
[כז] אל־תמנע־טוב מבעליו בהיות לאל ידיך ידך לעשות:
[כח] אל־תאמר לרעיך׀ לרעך׀ לך ושוב ומחר אתן ויש אתך:
[כט] אל־תחרש על־רעך רעה והוא־יושב לבטח אתך:
[ל] אל־תרוב תריב עם־אדם חנם אם־לא גמלך רעה:
[לא] אל־תקנא באיש חמס ואל־תבחר בכל־דרכיו:
[לב] כי תועבת יהוה נלוז ואת־ישרים סודו:
[לג] מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך:
[לד] אם־ללצים הוא־יליץ ולעניים ולענוים יתן־חן:
[לה] כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון: פ