פרק ח
[א] הלא־חכמה תקרא ותבונה תתן קולה:
[ב] בראש־מרמים עלי־דרך בית נתיבות נצבה:
[ג] ליד־שערים לפי־קרת מבוא פתחים תרנה:
[ד] אליכם אישים אקרא וקולי אל־בני אדם:
[ה] הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב:
[ו] שמעו כי־נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים:
[ז] כי־אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע:
[ח] בצדק כל־אמרי־פי אין בהם נפתל ועקש:
[ט] כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת:
[י] קחו־מוסרי ואל־כסף ודעת מחרוץ נבחר:
[יא] כי־טובה חכמה מפנינים וכל־חפצים לא ישוו־בה:
[יב] אני־חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא:
[יג] יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון׀ ודרך רע ופי תהפכות שנאתי:
[יד] לי־עצה ותושיה אני בינה לי גבורה:
[טו] בי מלכים ימלכו ורזנים יחקקו צדק:
[טז] בי שרים ישרו ונדיבים כל־שפטי צדק:
[יז] אני אהביה אהבי אהב ומשחרי ימצאנני:
[יח] עשר־וכבוד אתי הון עתק וצדקה:
[יט] טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר:
[כ] בארח־צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט:
[כא] להנחיל אהבי ׀ יש ואצרתיהם אמלא:
[כב] יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז:
[כג] מעולם נסכתי מראש מקדמי־ארץ:
[כד] באין־תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי־מים:
[כה] בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי:
[כו] עד־לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל:
[כז] בהכינו שמים שם אני בחקו חוג על־פני תהום:
[כח] באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום:
[כט] בשומו לים׀ חקו ומים לא יעברו־פיו בחוקו מוסדי ארץ:
[ל] ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום ׀ יום משחקת לפניו בכל־עת:
[לא] משחקת בתבל ארצו ושעשעי את־בני אדם: פ
[לב] ועתה בנים שמעו־לי ואשרי דרכי ישמרו:
[לג] שמעו מוסר וחכמו ואל־תפרעו:
[לד] אשרי אדם שמע לי לשקד על־דלתתי יום ׀ יום לשמר מזוזת פתחי:
[לה] כי מצאי מצאי מצא חיים ויפק רצון מיהוה:
[לו] וחטאי חמס נפשו כל־משנאי אהבו מות: