פרק יח
[א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם:
[ג] כמעשה ארץ־מצרים אשר ישבתם־בה לא תעשו וכמעשה ארץ־כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו:
[ד] את־משפטי תעשו ואת־חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם:
[ה] ושמרתם את־חקתי ואת־משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה: ס
[ששי] [ו] איש איש אל־כל־שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה: ס
[ז] ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה: ס
[ח] ערות אשת־אביך לא תגלה ערות אביך הוא: ס
[ט] ערות אחותך בת־אביך או בת־אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן: ס
[י] ערות בת־בנך או בת־בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה: ס
[יא] ערות בת־אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה: ס
[יב] ערות אחות־אביך לא תגלה שאר אביך הוא: ס
[יג] ערות אחות־אמך לא תגלה כי־שאר אמך הוא: ס
[יד] ערות אחי־אביך לא תגלה אל־אשתו לא תקרב דדתך הוא: ס
[טו] ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה: ס
[טז] ערות אשת־אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא: ס
[יז] ערות אשה ובתה לא תגלה את־בת־בנה ואת־בת־בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא:
[יח] ואשה אל־אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה:
[יט] ואל־אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה:
[כ] ואל־אשת עמיתך לא־תתן שכבתך לזרע לטמאה־בה:
[כא] ומזרעך לא־תתן להעביר למלך ולא תחלל את־שם אלהיך אני יהוה:
[שביעי] [כב] ואת־זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא:
[כג] ובכל־בהמה לא־תתן שכבתך לטמאה־בה ואשה לא־תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא:
[כד] אל־תטמאו בכל־אלה כי בכל־אלה נטמאו הגוים אשר־אני משלח מפניכם:
[כה] ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את־ישביה:
[כו] ושמרתם אתם את־חקתי ואת־משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם:
[כז] כי את־כל־התועבת האל עשו אנשי־הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ:
[מפטיר] [כח] ולא־תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את־הגוי אשר לפניכם:
[כט] כי כל־אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם:
[ל] ושמרתם את־משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם: פ