פרק יט
{פרשת קדשים} [א] וידבר יהוה אל־משה לאמר:
[ב] דבר אל־כל־עדת בני־ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם:
[ג] איש אמו ואביו תיראו ואת־שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם:
[ד] אל־תפנו אל־האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם:
[ה] וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו:
[ו] ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד־יום השלישי באש ישרף:
[ז] ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה:
[ח] ואכליו עונו ישא כי־את־קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה:
[ט] ובקצרכם את־קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט:
[י] וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם:
[יא] לא תגנבו ולא־תכחשו ולא־תשקרו איש בעמיתו:
[יב] ולא־תשבעו בשמי לשקר וחללת את־שם אלהיך אני יהוה:
[יג] לא־תעשק את־רעך ולא תגזל לא־תלין פעלת שכיר אתך עד־בקר:
[יד] לא־תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה:
[שני] [טו] לא־תעשו עול במשפט לא־תשא פני־דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך:
[טז] לא־תלך רכיל בעמיך לא תעמד על־דם רעך אני יהוה:
[יז] לא־תשנא את־אחיך בלבבך הוכח תוכיח את־עמיתך ולא־תשא עליו חטא:
[יח] לא־תקם ולא־תטר את־בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה:
[יט] את־חקתי תשמרו בהמתך לא־תרביע כלאים שדך לא־תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך:
[כ] ואיש כי־ישכב את־אשה שכבת־זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן־לה בקרת תהיה לא יומתו כי־לא חפשה:
[כא] והביא את־אשמו ליהוה אל־פתח אהל מועד איל אשם:
[כב] וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על־חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא: פ
[שלישי] [כג] וכי־תבאו אל־הארץ ונטעתם כל־עץ מאכל וערלתם ערלתו את־פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל:
[כד] ובשנה הרביעת יהיה כל־פריו קדש הלולים ליהוה:
[כה] ובשנה החמישת תאכלו את־פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם:
[כו] לא תאכלו על־הדם לא תנחשו ולא תעוננו:
[כז] לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך:
[כח] ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה:
[כט] אל־תחלל את־בתך להזנותה ולא־תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה:
[ל] את־שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה:
[לא] אל־תפנו אל־האבת ואל־הידענים אל־תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם:
[לב] מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה: ס
[רביעי] [לג] וכי־יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו:
[לד] כאזרח מכם יהיה לכם הגר׀ הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי־גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם:
[לה] לא־תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה:
[לו] מאזני צדק אבני־צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר־הוצאתי אתכם מארץ מצרים:
[לז] ושמרתם את־כל־חקתי ואת־כל־משפטי ועשיתם אתם אני יהוה: פ